Видео

Видео од Канцелариската изложба во Русија

Видео упатство за инсталација на комплетна фабричка опрема на JONCHN

Видео за производство на разводни уреди на група JONCHN

Видео за промоција на станицата за полнење на електрични возила JONCHN

Видео од вадењето и монтажата на осигурувачот на прекинувачот за осигурувачи, отворање/затворање

Видео од вадењето/затворањето на осигурувачот на прекинувачот за монтирање на столб